Политика на поврат на средства

ПОЛИТИКА НА ПОВРАТ НА СРЕДСТВА ПО ТРАНСАКЦИЈА СО ПЛАТЕЖНИ КАРТИЧКИ

ПЦ КОНТРОЛ ХАРДВЕР ќе врши поврат на средствата на купувачот, доколку биде направена погрешна уплата, а правото може да се оствари со доставување писмено барање и доказ за уплата, во кое ќе се наведе датум кога е извршена погрешната уплата и во кој износ. Секоја промена на Политиките ќе биде објавена на интернет страницата на ПЦ КОНТРОЛ ХАРДВЕР.

Политиките за користење на системот за електронска трговија, ќе се објават на интернет страницата на ПЦ КОНТРОЛ ХАРДВЕР, www.riversoft.mk.